่น
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเรื่อง กำหนดแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน ลงวันที่ 2 เมษายน 2556 เพื่อเป็นหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็ง ได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ โดยนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นเกณฑ์สากลไปใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการศึกษาอย่างก้าวกระโดด

       เพื่อเป็นการขยายผลและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษานำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารองค์การอย่างก้าวกระโดดเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้รับทราบรายละเอียดของแนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา หรือผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสถาบัน รวมจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2” ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ  ทั้งนี้  ขอได้โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ไปยังสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางอีเมล์ edpexproject@gmail.com  หรือทางโทรสารหมายเลข 02-3545530 หรือ 02-3545430 ภายในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://edpex200-2.blogspot.com/2014/10/edpex-2.html
Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-