่น
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 

              

                ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีหน่วยงานระดับคณะวิชา/สถาบันให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดส่งโครงร่างองค์การ (OP) ไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ในหัวข้อ 7.1 – 7.5 ไม่เกิน 5 หน้า และ หัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 4.1 รวมไม่เกิน 10 หน้า เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 25 สถาบัน 94 หน่วยงาน จำแนกเป็นหน่วยงานระดับสถาบัน 6 หน่วยงาน หน่วยงานระดับคณะวิชา 88 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 22 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากเคยได้รับการ Site visit จากโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7 ที่ผ่านมา จำนวน 2 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 24 หน่วยงาน นั้น

 

                ในการนี้ สป.อว. ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนนให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 1 จำนวน 2 หน่วยงาน ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน ครั้งที่ 2 จำนวน 6 หน่วยงาน และในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน ครั้งที่ 3 จำนวน 3 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 11 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้


วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยทักษิณ   ระดับสถาบัน

คณะดุริยางคศาสตร์           มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


                สป.อว. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 11 แห่ง และขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือสำหรับการดำเนินการต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ สป.อว. จะแจ้งผลอย่างเป็นทางการ ไปยังสถาบันอุดมศึกษาพร้อมรายงานข้อมูลป้อนกลับ (Feedback report) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและยังไม่ผ่านการพิจารณาต่อไป

 

EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx

 


 


 


EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx


Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-