่น
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

 

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 8           ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563 มีสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 94 หน่วยงาน ประกอบด้วย ระดับสถาบัน     6 หน่วยงาน และระดับคณะ 88 หน่วยงาน ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยจัดส่งโครงร่างองค์กร (OP) จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า และหัวข้อ 2.2 และ 4.1 ข้อละไม่เกิน 5 หน้า รวมแล้วไม่เกิน 10 หน้า นั้น

          สป.อว. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือก จำนวน    22 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้#

สถาบัน

คณะ

1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์

2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์

3

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์

4

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์

6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

7

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

8

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์  

9

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยี

10

มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

11

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระดับสถาบัน

12

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

13

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์

14

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะกายภาพบำบัด

15

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะแพทยศาสตร์

16

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะเภสัชศาสตร์

17

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์

18

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

19

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะดุริยางคศาสตร์

20

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

21

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

22

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับสถาบัน

 ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากเคยได้รับการ Site visit จากโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7 ที่ผ่านมา จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่

 

#

สถาบัน

คณะ

1

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์  

2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


หมายเหตุ

1.สป.อว.จะแจ้งรายละเอียดการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้แก่ผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร

2.สป.อว.จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่ผ่านและ
ไม่ผ่าน
 screening อย่างเป็นทางการต่อไป

 

 

ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความสนใจกับโครงการนี้


Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-