่น
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สกอ.ขอแจ้งประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมอบรมอบรม EdPEx Training 2017 ดังนี้

#รุ่นที่ 1 การอบรมเกณฑ์ EdPEx ระหว่างวันที่ 5-7 กค 60 กรุงเทพฯ
1.       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง    คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2.       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง    คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3.       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง    คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
5.       มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช           ระดับสถาบัน
6.       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์            วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน
7.       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        คณะกายภาพบำบัด
8.       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        ระดับสถาบัน
9.       มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์
10.   มหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะวิทยาศาสตร์
11.   มหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
12.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย       คณะบริหารธุรกิจ
13.   มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  ระดับสถาบัน
14.   มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  คณะบริหารธุรกิจ
15.   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    คณะพยาบาลศาสตร์
16.   มหาวิทยาลัยบูรพา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17.   มหาวิทยาลัยบูรพา   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
18.   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    คณะรัฐประศาสนศาสตร์
19.   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   คณะนิติศาสตร์
20.   มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หมายเหตุ หน่วยงานบ่มเพาะฯ2 ที่ร่วมเข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย
- มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คณะเภสัชศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม คลิกที่นี่



#รุ่นที่ 2 การอบรมเกณฑ์ EdPEx ระหว่างวันที่ 12-14 กค 60 จ.ขอนแก่น
1.       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับสถาบัน
2.       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
3.       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
4.       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
5.       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
7.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
8.       มหาวิทยาลัยพะเยา   คณะพยาบาลศาสตร์
9.       มหาวิทยาลัยพะเยา   คณะวิศวกรรมศาสตร์
10.   มหาวิทยาลัยบูรพา   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
11.   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
12.   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
13.   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    คณะการบัญชีและการจัดการ
14.   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     คณะศึกษาศาสตร์
15.   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   คณะศึกษาศาสตร์
16.   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์    สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
17.   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์    คณะวิทยาการจัดการ
18.   มหาวิทยาลัยขอนแก่น     คณะศิลปศาสตร์
19.   มหาวิทยาลัยขอนแก่น     คณะบริหารธุรกิจ
20.   มหาวิทยาลัยขอนแก่น     คณะศึกษาศาสตร์
หมายเหตุ หน่วยงานบ่มเพาะฯ2 ที่ร่วมเข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น   คณะทันตแพทยศาสตร์
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม คลิกที่นี่



#รุ่นที่ 3 การอบรมเกณฑ์ EdPEx ระหว่างวันที่ 30สค-1กย 60 กรุงเทพฯ
1.       มหาวิทยาลัยศิลปากร      ระดับสถาบัน       
2.       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์   
3.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  
4.       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      สาขาวิชารัฐศาสตร์       
5.       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
6.       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
7.       มหาวิทยาลัยรังสิต    วิทยาลัยแพทยศาสตร์
8.       มหาวิทยาลัยธนบุรี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9.       มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์       
10.   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ระดับสถาบัน       
11.   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
12.   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์
13.   มหาวิทยาลัยพะเยา        คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  
14.   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    คณะนิติศาสตร์  
15.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์         
16.   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   คณะวิทยาศาสตร์  
17.   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะพยาบาลศาสตร์        
18.   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะแพทยศาสตร์ 
19.   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะเภสัชศาสตร์  
20.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมายเหตุ หน่วยงานบ่มเพาะฯ2 ที่ร่วมเข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม คลิกที่นี่


#รุ่นที่ 4 การอบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ* ระหว่างวันที่ 23-25 สค 60 จ. สงขลา
ขอยกเลิกการอบรมในรุ่นนี้ เนื่องจากมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด โดยขอย้ายผู้สมัครในรุ่นนี้รวมกับรุ่นที่ 5 จ.เชียงใหม่

#รุ่นที่ 5 การอบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ* ระหว่างวันที่ 6-8 กย 60  จ.เชียงใหม่
1.       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      ระดับสถาบัน
2.       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.       มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
5.       มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร      คณะวิทยาการจัดการ
6.       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
7.       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย         คณะครุศาสตร์
8.       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     ระดับสถาบัน
9.       มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10.   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11.   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร      ระดับสถาบัน
12.   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบริมราชูปถัมภ์        ระดับสถาบัน
13.   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์          วิทยาลัยนานาชาติ
14.   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      คณะวิศวกรรมศาสตร์
16.   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     ระดับสถาบัน
17.   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
18.   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     ระดับสถาบัน

หมายเหตุ เนื่องจาก สกอ. ได้รวมหน่วยงานที่สมัครการอบรมเกณฑ์ EdPEx สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏรุ่นที่ 4  และรุ่นที่ 5 เข้าด้วยกัน หากมีข้อขัดข้องหรือต้องการประสานงาน โปรดติดต่อที่ 026105452 หรือ edpexproject@gmail.com
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม คลิกที่นี่



#รุ่น 6 การอบรมการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (SA) ระหว่างวันที่ 9-11 สค 60 กรุงเทพฯ      
1.       มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์      
2.       มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ระดับสถาบัน  
3.       มหาวิทยาลัยศิลปากร     คณะเภสัชศาสตร์
4.       มหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะวิทยาศาสตร์       
5.       มหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะศึกษาศาสตร์       
6.       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง    คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
7.       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
8.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย       คณะบริหารธุรกิจ
9.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
10.   มหาวิทยาลัยพะเยา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   
11.   มหาวิทยาลัยพะเยา   คณะแพทยศาสตร์
12.   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
13.   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    คณะพยาบาลศาสตร์
14.   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    คณะศิลปศาสตร์             
15.   มหาวิทยาลัยบูรพา   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา       
16.   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   คณะศึกษาศาสตร์         
17.   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        ระดับสถาบัน             
18.   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           คณะวิศวกรรมศาสตร์     
19.   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    คณะเภสัชศาสตร์
20.   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์       
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม คลิกที่นี่

           
#รุ่น 7 การอบรมการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (SA) ระหว่างวันที่ 13-15 กย 60 กรุงเทพฯ
1.       มหาวิทยาลัยศิลปากร      ระดับสถาบัน
2.       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    คณะศิลปศาสตร์
3.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
4.       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6.       มหาวิทยาลัยรังสิต    วิทยาลัยแพทยศาสตร์
7.       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน
8.       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        คณะกายภาพบำบัด
9.       มหาวิทยาลัยธนบุรี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10.   มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์
11.   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
12.   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์
13.   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    คณะรัฐประศาสนศาสตร์
14.   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะแพทยศาสตร์
15.   มหาวิทยาลัยพะเยา   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
16.   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
17.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
18.   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะพยาบาลศาสตร์
19.   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร      ระดับสถาบัน
20.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม คลิกที่นี่ 

***ทั้งนี้ สกอ.จะได้จัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมตามรายชื่อที่ได้ประกาศต่อไป

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-