่น
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สกอ.ขอแจ้งประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะฯ รุ่นที่ 2

ตามที่ได้มีหน่วยงานที่สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 รวมจำนวนทั้งสิ้น 42 หน่วยงาน สกอ.ได้พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน จาก 10 สถาบัน โดยแบ่งเป็นหน่วยงานระดับคณะวิชา จำนวน 13 หน่วยงาน และระดับสถาบัน 2 หน่วยงาน รายละเอียดดังนี้


#
สถาบัน
หน่วยงาน
1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะทันตแพทยศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะเภสัชศาสตร์
6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
8
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะทันตแพทยศาสตร์
9
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
10
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์
11
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์
12
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับสถาบัน
13
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
14
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
15
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระดับสถาบัน

***ทั้งนี้ หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว จะต้องเข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารในวันที่ 4 ก.ค. 2560 โดยต้องมีผู้บริหารของหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว (ระดับคณะ = คณบดี / ระดับสถาบัน = อธิการบดี) หากขาดการเข้าร่วมจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ***

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-