่น
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
สกอ. ขอเรียนเชิญหน่วยงานทางการศึกษาที่สนใจนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์ EdPEx ให้แก่คณะวิชาและสถาบันอุดมศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้


กำหนดการอบรม

รุ่นที่
หลักสูตร
วันที่
สถานที่
จำนวนผู้เข้าอบรม
(20 หน่วยงาน/รุ่น)
1
เกณฑ์ EdPEx
5-7 กค 60
กรุงเทพฯ
3 คน /หน่วยงาน
2
เกณฑ์ EdPEx
12-14 กค 60
จ.ขอนแก่น
3 คน /หน่วยงาน
3
เกณฑ์ EdPEx
30สค-1กย 60
กรุงเทพฯ
3 คน /หน่วยงาน
4
เกณฑ์ EdPEx
สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ*
23-25 สค 60
จ. สงขลา
3 คน /หน่วยงาน
5
เกณฑ์ EdPEx
สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ*
6-8 กย 60
จ.เชียงใหม่
3 คน /หน่วยงาน
6
การประเมินตนเอง
ด้วยเกณฑ์ EdPEx (SA)
9-11 สค 60
กรุงเทพฯ
4 คน /หน่วยงาน
7
การประเมินตนเอง
ด้วยเกณฑ์ EdPEx (SA)
13-15 กย 60
กรุงเทพฯ
4 คน /หน่วยงาน


--------------------------------------------------------------

วัตถุประสงค์ของการอบรม
          1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx สามารถนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การได้
          2. เพื่อสนับสนุนให้สถาบันนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา วางแผนเพื่อการปรับปรุงระบบการดำเนินงานและทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการ
          3. เพื่อกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
--------------------------------------------------------------
กติกาในการสมัคร
สกอ.ได้ปรับวิธีการรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้หน่วยงานทางการศึกษาที่สนใจนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การได้มีโอกาสเข้าร่วมรับการอบรมมากยิ่งขึ้น   โดยสามารถสมัครได้โดยตรงในนามของคณะวิชาเอง หรือผ่านสถาบัน (จากเดิมที่ส่งเรื่องให้เฉพาะส่วนกลางของสถาบันเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก)  โดยมีกติกาในการรับสมัคร ดังนี้
    รับสมัครผู้เข้าอบรม ในระดับคณะวิชาที่มีการเรียนการสอน หรือระดับสถาบัน ทั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 3 หน่วยงานต่อหนึ่งสถาบัน (ทั้งนี้ นับผู้แทนระดับสถาบันเป็น 1 หน่วยงาน  เช่น ส่งผู้แทนในระดับสถาบัน 3 ท่าน คณะ A จำนวน 3 ท่าน คณะ B จำนวน 3 ท่าน รวมเป็น 3 หน่วยงาน)
    *การอบรมรุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 ขอสงวนสิทธิ์ รับสมัครเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ เนื่องจากเป็นหลักสูตรเฉพาะในการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้พัฒนาคุณภาพ ตามลักษณะการบริหารของกลุ่มสถาบันราชภัฏ
    ผู้ที่สมัครรุ่นที่ 1-5 สามารถสมัครรุ่นที่ 6-7 ได้ เนื่องจากเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง และสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้เกณฑ์ EdPEx
    ผู้เข้าอบรมต้องประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยงานอย่างน้อย 1 ท่าน ทั้งนี้ หากเป็นผู้บริหารของหน่วยงานทั้ง 3 ท่าน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    ต้องมีผู้สมัครเข้าอบรมครบตามจำนวนที่กำหนด (3 ท่านสำหรับหลักสูตรเกณฑ์ EdPEx และ 4 ท่านสำหรับหลักสูตร SA) ทั้งนี้ หากเป็นหน่วยงานระดับคณะ ควรมาจากคณะวิชาเดียวกัน ยกเว้นระดับสถาบัน เนื่องจากต้อง workshop โดยอาศัยบริบทของหน่วยงาน
    ผู้เข้าอบรมต้องอยู่ครบเวลาในการอบรมทั้ง 3 วัน และเป็นท่านเดิมตลอดการอบรม หากขาดการอบรม สกอ.ขอสงวนสิทธิ์งดรับสมัครในการอบรมหรือกิจกรรมต่อไป
    พิจารณาจากลำดับที่ในการส่งแบบตอบรับ และจำนวนผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้บริหารของหน่วยงานเป็นสำคัญ หากครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละสถาบัน (3 หน่วยงาน/สถาบัน) และครบตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละรุ่น (20 หน่วยงาน) สกอ. ขอสงวนสิทธ์ปิดการรับสมัครเข้าอบรม
--------------------------------------------------------------
ค่าใช้จ่ายในการอบรม      
ไม่มีค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการอบรม โดย สกอ. จะจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน ระหว่างการอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จากต้นสังกัดของตนเอง โดยสกอ. จะจัดทำหนังสือเชิญประชุมไปยังหน่วยงานของท่าน เพื่อเป็นต้นเรื่องในการมาอบรมฯ
--------------------------------------------------------------
ระยะเวลาในการรับสมัคร
          ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 – 16 มิถุนายน 2560 หรือเมื่อครบตามจำนวนที่กำหนด และประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560
--------------------------------------------------------------
Download เอกสารการสมัคร
เปิดให้ Download ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.* ที่ www.edpex.org หรือ facebook: edpex
--------------------------------------------------------------
หมายเหตุ
* หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ในภายหลัง
* Download ประกาศข่าวสารการอบรมฉบับนี้ 

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-