่น
วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

ด้วย สกอ. มีกำหนดเปิดรับสมัครโครงการบ่มเพาะฯ รุ่นที่ 2 เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

โดยมีกำหนดการที่สำคัญในการรับสมัครดังนี้
- 20 เม.ย. : เปิดให้ Download ใบสมัคร
- 2 พ.ค. : การประชุมชี้แจงโครงการบ่มเพาะฯ เพื่อแจ้งรายละเอียดการดำเนินการของโครงการและชี้แจงวิธีการสมัครให้แก่หน่วยงานที่สนใจ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริญ ณ นคร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเวลา 13.30-16.00 น.
- 26 พ.ค.: หมดเขตการส่งใบสมัคร
- 9 มิ.ย. : ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยงานบ่มเพาะฯ รุ่นที่ 2
- 4 ก.ค. : ประชุมสัมมนาผู้บริหารของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก (ระดับคณะ = คณบดี / ระดับสถาบัน = อธิการบดี หากขาดการเข้าร่วมจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ) 


Download เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง วันที่ 2 พ.ค.
- หนังสือเชิญ
- แจ้งท้ายสำเนา
- โครงการ กำหนดการ
- แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
- PPT การประชุมชี้แจงโครงการบ่มเพาะฯ รุ่นที่ 2


Download ใบสมัคร
- ใบสมัคร
- เกณฑ์การคัดเลือก
- ตารางการดำเนินการโครงการบ่มเพาะรุ่น 2
Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-