่น
วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559

สกอ.ขอแจ้งประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self-Assessment: SA Training 2016) ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค กรุงเทพฯ ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.เทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ม.แม่โจ้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ม.ทักษิณ ระดับสถาบัน
ม.ธรรมศาสตร์ ระดับสถาบัน
ม.นเรศวร ระดับสถาบัน
ม.บูรพา คณะแพทยศาสตร์
ม.มหาสารคาม ระดับสถาบัน
ม.มหิดล วิทยาลัยราชสุดา
ม.สงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ระดับสถาบัน
มรภ.สวนสุนันทา ระดับสถาบัน
ส.เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับสถาบัน

โดยขอให้ท่านส่งแบบตอบรับรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน โดยมีกติกาดังนี้
• ผู้เข้าอบรมต้องประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยงานอย่างน้อย 1 ท่าน  (ระดับสถาบัน: อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี | ระดับคณะวิชา: คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี) 
• ผู้เข้าอบรมต้องมาจากหน่วยงานเดียวกัน และครบจำนวน 3 ท่าน เนื่องจากในการอบรมจะมีกิจกรรมการ workshop การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนาของหน่วยงาน และการจัดทำแผนพัฒนา ซึ่งต้องมีการระดมสมองและความเข้าใจในบริบทของหน่วยงาน
• ผู้เข้าอบรมต้องอยู่ครบเวลาในการอบรมทั้ง 3 วัน หากขาดการอบรม สกอ.ขอสงวนสิทธิ์งดรับสมัครในการอบรมหรือกิจกรรมต่อไป

     ทั้งนี้ หากข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น สกอ.ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเชิญหน่วยงานลำดับถัดไปเข้าร่วมการประชุมแทน โดยขอให้ส่งแบบตอบรับมายัง edpexproject@gmail.com ภายในวันที่ 19 เมษายน 2559 เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม โดยสกอ. จะได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ท่านล่วงหน้าทางอีเมล์ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559


Download แบบตอบรับได้ที่ https://goo.gl/CASCFrComing events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-