่น
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์         ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570 ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งหมด 7 ครั้ง ในระหว่าง เดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินตนเองได้ โดยจะได้รับความรู้ตั้งแต่การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organization Profile) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการและผลลัพธ์ โดยคำนึงถึงภาพโดยรวมขององค์กร ในการบริหารและดำเนินงานในเรื่องสำคัญ 
      สป.อว.จึงขอเรียนเชิญ สถาบันอุดมศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวในครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 มกราคม 2567 ขอให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดส่งรายชื่อตามแบบตอบรับที่แนบท้ายหนังสือเชิญสถาบัน โดยขอให้ส่งมายังอีเมล์ edpexproject@gmail.com ภายในวันที่ 4 มกราคม 2567
       
      ทั้งนี้ สป.อว.ได้ส่งหนังสือเชิญให้กับสถาบันเรียบร้อยแล้ว 


*หมายเหตุ สป.อว. จะจัดทำหนังสือเชิญเป็นรายครั้งComing events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-