่น
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559



สกอ. ขอเรียนเชิญหน่วยงานทางการศึกษาที่สนใจนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self-Assessment: SA Training 2016) ให้แก่คณะวิชาและสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์การดำเนินการด้วยเกณฑ์ EdPEx จำนวน 15 หน่วยงาน หน่วยงานละ 3 ท่าน รวมทั้งหมด 45 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการอบรม

วันที่
สถานที่
จำนวนที่รับ
(คน)
26-28 เมษายน 59
โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค กรุงเทพฯ
45

---------------------------------------------------------------------------------------------
วัตถุประสงค์ของการอบรม
           1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และสามารถนำไปใช้ในการประเมินหน่วยงานของตนเองได้
            2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงร่างองค์การ โดยสามารถจำแนกจุดเข็งและโอกาสในการพัฒนา รวมทั้งค้นหาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงองค์การได้
            3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาขององค์การ จัดทำแผนพัฒนาองค์การ และผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพภายในองค์การได้
**หมายเหตุ หลักสูตรการประเมินตนเองนี้ ไม่ได้เป็นการอบรมเพื่อเป็นผู้ประเมินภายในองค์การ แต่เป็นการอบรมเพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เลือกใช้เกณฑ์ EdPEx โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพขององค์การ โดยมีการอบรมให้ความรู้ในการ scan องค์การตนเองตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx ทราบจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา และนำไปจัดทำแผนพัฒนา ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน 3 ปีที่สกอ.ได้กำหนดไว้ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/nFjS5s )
          ซึ่งจะแตกต่างจากหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในองค์การ (Organizational Assessor: OA) ที่มุ่งเน้นการสร้างผู้ประเมิน เพื่อให้สามารถประเมินและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานได้
-----------------------------------------------------------------------------------------
ขั้นตอนในการรับสมัคร
         1. จัดส่งใบสมัคร ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลของหน่วยงาน และโครงร่างองค์การ โดยโครงร่างองค์การต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า เพื่อพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานฯ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2559  ทางอีเมล์ edpexproject@gmail.com (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในใบสมัคร)
         2. สกอ. จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทางอีเมล์ของผู้ประสานงาน  และประกาศผลทาง http://www.edpex.org ในวันที่ 5 เมษายน 2559
         3. หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณา แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 3 ท่าน ตามแบบตอบรับที่กำหนด ให้แก่สกอ. ภายในวันที่ 19 เมษายน 2559
         4. ผู้เข้าอบรมต้องอยู่ครบเวลาในการอบรมทั้ง 3 วัน หากขาดการอบรม สกอ.ขอสงวนสิทธิ์งดรับสมัครในการอบรมหรือกิจกรรมต่อไป
-------------------------------------------------------------------------------------------
ค่าใช้จ่ายในการอบรม     
         ไม่มีค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการอบรม โดย สกอ. จะจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน ระหว่างการอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
         ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จากต้นสังกัดของตนเอง  โดยสกอ. จะจัดทำหนังสือเชิญประชุมไปยังหน่วยงานของท่าน เพื่อเป็นต้นเรื่องในการเดินทางเข้าอบรมฯ
------------------------------------------------------------------------------------------
ระยะเวลาในการรับสมัคร
         ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 มีนาคม 2559 ประกาศผล วันที่ 5 เมษายน 2559
------------------------------------------------------------------------------------------
ถ้าสนใจ กด Download ใบสมัคร SA ได้เลยครับ
-------------------------------------------------------------------------------------------

FAQ
Q: การจัดส่งใบสมัคร OP จำนวน 10 หน้า ต้องส่งผลลัพธ์ (result) ด้วยหรือไม่
A: ไม่ต้องจัดส่งผลลัพธ์ครับ จัดส่งเฉพาะ OP จำนวนไม่เกิน 10 หน้า

Q: ต้องจัดส่งหนังสือนำด้วยหรือไม่ ต้องลงวันที่ภายในวันที่ 29 หรือไม่
A: สามารถจัดส่งเฉพาะใบสมัครมาก่อนได้ โดยทางสกอ. จะนับวันเวลาในการจัดส่งใบสมัคร ทางอีเมล์ edpexproject@gmail.com ภายในเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 29 มี.ค. 

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งหนังสือนำในการสมัครจากหน่วยงานอย่างเป็นทางการด้วยค่ะ โดยสามารถจัดส่งเอกสารอย่างเป็นทางการภายหลังวันที่ 29 มี.ค.ได้ 

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-