่น
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตามที่ สกอ.ได้จัดทำ “โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด โดยได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในแผนกิจกรรมของโครงการนั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2  จำนวน 3 แห่ง คือ

  • คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในการนี้ สกอ.ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 3 แห่ง และขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือสำหรับการดำเนินการต่างๆ ในครั้งนี้

หมายเหตุ
     1. สกอ. จะได้จัดทำหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการไปยังสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่ผ่านการพิจารณาและยังไม่ผ่านการพิจารณา
     2. สกอ. ขอเรียนเชิญหน่วยงานที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาฯ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ พร้อมรับรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะ (Feedback Report) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรีปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
    3. สำหรับหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณา สกอ.จะเรียนเชิญมาประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนายกระดับคุณภาพไปสู่ระดับ 300 คะแนนต่อไป (อยู่ระหว่างเตรียมการ จะได้แจ้งวันให้ทราบอีกครั้ง)

Coming events

-

ข่าวสารที่ผ่านมา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-