โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)


“โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)”


Download เอกสาร
- เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง  
- เอกสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     - คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น 

**หมดเขตส่งใบสมัครภายใน วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 **

สามารถส่งใบสมัครได้ที่ Email : edpexproject@gmail.com


**********************************

อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสาร EdPEx
วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562
Tag : ,

ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีหน่วยงานระดับคณะวิชา/สถาบันให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดส่งโครงร่างองค์การ (OP) ไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ในหัวข้อ 7.1 7.5 ไม่เกิน 5 หน้า และ หัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 6.1 รวมไม่เกิน 10 หน้า เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 14 สถาบัน 49 หน่วยงาน จำแนกเป็นหน่วยงานระดับสถาบัน 2 หน่วยงาน หน่วยงานระดับคณะวิชา 47 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 1หน่วยงาน  นั้น

             ในการนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561 และ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติมอีก 1 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 12 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
           สปอว. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 12 แห่ง และขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความสนใจ    และให้ความร่วมมือสำหรับการดำเนินการต่างๆ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ จะได้จัดทำหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการ ไปยังสถาบันอุดมศึกษาพร้อมรายงานข้อมูลป้อนกลับ (Feedback report) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและยังไม่ผ่านการพิจารณาต่อไป

EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
Tag :

ประกาศผลหน่วยงาน EdPEx300

ตามที่ สกอ. ได้กำหนดให้หน่วยงาน EdPEx200 ทำการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน และรับการตรวจประเมิน ภายใน 4 ปีหลังจากเข้าร่วมโครงการ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบหน่วยงาน EdPEx300 รุ่นที่ 2 ดังนี้

1. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 6

ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 6
        
          ตามที่ ได้มีหน่วยงานที่สนใจสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 49 หน่วยงาน สกอ. ขอประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 18 หน่วยงาน ดังนี้

#
สถาบัน
คณะ
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะประมง
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์
3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์
4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์
5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
8
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์
10
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
11
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะแพทยศาสตร์
12
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะโบราณคดี
13
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร์
14
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์
15
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะเภสัชศาสตร์ 
16
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
18
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเภสัชศาสตร์

หมายเหตุ
1.สกอ.จะได้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้แก่ผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
2.สกอ.จะได้จัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่ผ่านและไม่ผ่านScreening อย่างเป็นทางการต่อไป
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

การประชุมสัมมนา KM Forum: Unlocking the Value of Knowledge Management

ด้วย Thailand KM Network (TKMN) ซึ่งมี 4 องค์กรหลักที่เป็น แกนนำในการจัดตั้ง คือ สถาบันคลังสมองของชาติ (KNIT) สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (OKMD) , The Institute for Knowledge and Innovation, Southeast-Asia, IKI-SEA) และ TRIS จะจัดสัมมนา KM Forum: Unlocking the Value of Knowledge Management ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ โรงแรม Holiday Inn Bangkok Sukhumvit โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน KM ทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับท่านที่สนใจสามารถ Download รายละเอียดได้ที่นี่ หรือเข้าที่ http://www.trisacademy.com/


วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562

Coming events

11 ก.ย. 62 - ประชุมชี้แจงโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)

ข่าวสารที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-