ประชาสัมพันธ์ โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562

             ตารางกำหนดการประชุมฯ
เวลา
กิจกรรม
08.3009.30 น.
ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
09.30 09.45 น.
เปิดการประชุมสัมมนา
โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณอาวุธ ศรีศุกรี
09.45 11.45 น.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : อยากใช้เกณฑ์ EdPEx จะเริ่มต้นอย่างไร และใช้แล้วได้ประโยชน์อย่างไร
§ 09.45 10.15 น.
กรณีศึกษา : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(หน่วยงานที่ผ่าน EdPEx200 รุ่นที่ 4)
โดย คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
§ 10.15 10.45 น.
กรณีศึกษา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(หน่วยงานที่ผ่าน EdPEx200 รุ่นที่ 5)
โดย คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.45 11.45 น.
แนวทาง กติกา และกระบวนการต่างๆ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ EdPEx:200
โดย  ศาสตราจารย์สงวนสิน รัตนเลิศ
       และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
11.45 12.30 น.
ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปและปิดการประชุมสัมมนา
โดย  คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
12.30 น.
ปิดการประชุมสัมมนา/รับประทานอาหารกลางวัน


Download เอกสาร 
- เอกสารประกอบการประชุม
- คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการ
แบบฟอร์มการสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening)
ระยะเวลาส่งใบสมัคร 20 พฤศจิกายน 16 ธันวาคม 2562

EdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPEx
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประกาศผลการพิจารณาหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ GROW63


ประกาศผลการพิจารณาหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกการเข้าร่วม
โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ GROW63 
จำนวน 13 หน่วยงาน  ดังนี้

#
มหาวิทยาลัย
คณะ
1
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะมนุษยศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร     
3
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเภสัชศาสตร์
4
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะศิลปศาสตร์
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
6
มหาวิทยาลัยบูรพา                 
คณะวิทยาศาสตร์
7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
คณะศึกษาศาสตร์
8
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์
9
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์        
คณะเกษตร (กำแพงแสน)
10
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์  
11
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      
คณะวิศวกรรมศาสตร์
12
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
13
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
    
ขอให้หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาดังกล่าวเตรียมบุคลากรเพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (Kick off) ในระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ท่าน รายละเอียดจะเรียนแจ้งไปยังผู้ประสานงานตามที่ท่านได้แจ้งไว้ภายหลัง


EdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPEx

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)


“โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)”


Download เอกสาร
- เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง  
- เอกสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     - คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น 

**หมดเขตส่งใบสมัครภายใน วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 **

สามารถส่งใบสมัครได้ที่ Email : edpexproject@gmail.com


**********************************

อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสาร EdPEx
วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562
Tag : ,

ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีหน่วยงานระดับคณะวิชา/สถาบันให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดส่งโครงร่างองค์การ (OP) ไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ในหัวข้อ 7.1 7.5 ไม่เกิน 5 หน้า และ หัวข้อ 2.2 และ หัวข้อ 6.1 รวมไม่เกิน 10 หน้า เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 14 สถาบัน 49 หน่วยงาน จำแนกเป็นหน่วยงานระดับสถาบัน 2 หน่วยงาน หน่วยงานระดับคณะวิชา 47 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 1หน่วยงาน  นั้น

             ในการนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561 และ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติมอีก 1 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 12 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
           สปอว. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทั้ง 12 แห่ง และขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความสนใจ    และให้ความร่วมมือสำหรับการดำเนินการต่างๆ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ จะได้จัดทำหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการ ไปยังสถาบันอุดมศึกษาพร้อมรายงานข้อมูลป้อนกลับ (Feedback report) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและยังไม่ผ่านการพิจารณาต่อไป

EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx EdPEx

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประกาศผลหน่วยงาน EdPEx300

ตามที่ สกอ. ได้กำหนดให้หน่วยงาน EdPEx200 ทำการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน และรับการตรวจประเมิน ภายใน 4 ปีหลังจากเข้าร่วมโครงการ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบหน่วยงาน EdPEx300 รุ่นที่ 2 ดังนี้

1. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

Coming events

20 พ.ย. 62 - ประชุมชี้แจงโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7

ข่าวสารที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร EdPEx ทางอีเมล์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

- Copyright © EdPEx -สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา-