วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

การประชุมชี้แจง "โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7"

การประชุมชี้แจง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ :
EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
             
Download เอกสาร 
ระยะเวลาส่งใบสมัคร 20 พฤศจิกายน 16 ธันวาคม 2562

EdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPExEdPEx