วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจง EdPEx200 ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2559” ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อ่านรายละเอียดพร้อม Download เอกสาร