วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการแปลเกณฑ์ Baldring Criteria 2013 – 2014 ร่วมกับ 4 องค์กรเครือข่ายภาครัฐ

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการแปลเกณฑ์ Baldring Criteria 2013 – 2014  ร่วมกับ 4 องค์กรเครือข่ายภาครัฐ เพื่อนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพของสหรัฐอเมริกา (Malclom Baldrige Criteria)  ไปช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ ให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยมีคุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์  รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติกับการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน”  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...